Arheološka konferencija „Srpska arheologija između teorije i činjenica“

Arheološka konferencija „Srpska arheologija između teorije i činjenica“ biće održana 30. marta 2013. godine na Filozofskom Fakultetu u svečanoj sali „Dragoslav Srejović“ (prvi sprat).

Filozofski fakultet

Arheološka konferencija Srpska arheologija između teorije i činjenica koju organizuje
Centar za teorijsku arheologiju odeljenja za arheologiju filozofskog fakulteta u
Beogradu ima za cilj da, okupivši istraživače iz različitih naučnih arheoloških
institucija iz Srbije, preispita istoriju arheološke discipline u zemlji, te da ukaže
na određene smernice njenog daljeg razvoja u okviru akademske i šire društvene
zajednice. S tim u vezi, učesnici konferencije su pozvani da svojim radovima i kroz
zajedničku diskusiju razmotre teorijske, metodološke, interpretativne i šire
društveno relevantne aspekte razvoja arheologije u Srbiji koje vide kao značajne za
promišljanje i razmatranje njenog budućeg razvoja. Potreba za ovakvim skupom proizilazi
otuda što su neke od korenitih, paradigmatskih promena kroz koje je arheologija prošla
u vodećim akademskim centrima u svetu tokom nekoliko poslednjih decenija, ostavile
vrlo malo traga u praksama srpske arheologije, kao i usled nedostatka inicijative u
okviru naše akademske zajednice da se arheologija sagleda kao, ne samo uže naučna, već i
kao šire društveno relevantna humanistička disciplina. U skladu sa postavljenim
ciljevima, tematski okvir programa konferencije obuhvata radove koji preispituju
teorijsko-metodološke aspekte arheologije kao naučno-istraživačke discipline, ali
koji istovremeno ukazuju na pitanja šire društvene recpcije rezultata do kojih dolazi
arheologija u Srbiji.

PROGRAM

 
10:00 – 10:30
Kakva nam arheologija treba?
dr Staša Babić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
10:30 – 11:00
Ogledi iz teorijske arheologije: da li postoje arheološke kulture?
dr Marko Porčić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
11:00 – 11:30
Deskripcija nasuprot interpretaciji: odnos tradicionalne i savremene
arheologije prema problemu impreso-barbotin ranog neolita.
Dr Jasna Vuković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
11:30 – 12:00
Čitanja Miloja M. Vasića u srpskoj arheologiji
dr Aleksandar Palavestra, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
12:00 – 12:30
Niko Županić i konstrukcija jugoslovenske etnogeneze
Monika Milosavljević, MA, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
12:30 – 13:00
Teodor Momzen i klasične arheologije zapadnog Balkana
Marko Janković, MA, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

13:00 – 14:00 (pauza)

 
14:00 – 14:30
“Dardanci” i arheologija u Srbiji
dr Ivan Vranić, Arheološki institut, Beograd

 
14:30 – 15:00
Repozicioniranje uloge antičkih izvora u srpskoj arheologiji
dr Zorica Kuzmanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
15:00 – 15:30
Antičke studije kroz ideološke promene u Srbiji
Vladimir D. Mihajlović, MA, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 
15:30 – 16:00
Preko Ilirije do Evrope
Vladimir V. Mihajlović, MA, Balkanološki institut SANU

 
16:00 – 16:30
Kulturni revanšizam u srpskoj arheologiji za vreme Kraljevine SHS
Jovan Mitrović, MA, nezavisni istraživač

 
16:30 – 17:00
Stari Egipat u našem kulturnom nasleđu?
dr Vera Vasiljević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

17:00 – 17:30
Arheologija u širokom kadru – slika arheologa i arheologije u domaćem filmu
Aleksandar Bandović, doktorand, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 
17:30 – 18:30
Zaključna diskusija