Arheološka konferencija “Srpska arheologija između teorije i činjenica”

arheološka konferencija saitič 2014Arheološka konferencija Srpska arheologija između teorije i činjenica, koju organizuje Centar za teorijsku arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu ima za cilj da, okupljajući istraživače iz različitih arheoloških institucija iz Srbije, preispituje i razmatra teorijsko-metodološke, interpretativne i šire društveno relevantne aspekte razvoja arheologije u Srbiji.

Tema ovogodišnjeg skupa biće Arheologija i javnost u Srbiji. Prošlost, kao predmet arheološkog istraživanja nije tek poligon uzbudljivih otkrića. Prošlost je vrlo važan aspekt ljudske kulture na kojem počivaju iskustva, znanja i pamćenja određenog društva, a samim tim i društvene vrednosti, stremljenja i očekivanja. S tim u vezi, arheologija je oduvek imala određeni uticaj na razumevanje sadašnjosti, odnosno uslova i prilika sveta u kojem živimo. Ova činjenica, sama po sebi, iziskuje da se uvek iznova zapitamo koja je i kakva je naša uloga u društvu u kojem živimo. Osim toga, u promenjenim društveno-ekonomskim okolnostima savremenog sveta, uloga arheologije u javnosti nameće se sve više kao nužan i važan aspekt budućeg razvoja discipline. Primera radi, arheološki lokaliteti prestaju da budu samo mesta naučno-istraživačkog rada već postaju deo javnog prostora na kojem se odvija interakcija između različitih društvenih, kulturnih i privrednih aktera. Ovo naučnu zajednicu stavlja u poziciju da svoj istraživački rad prilagodi i uskladi sa potrebama šire društvene javnosti. Razvoj informacionih i medijskih tehnologija, pak, nameće nove pristupe u prezentovanju rezultata arheološkog istraživanja. Tržišna logika koja je uveliko naselila univerzitete, muzeje i slične institucije zahteva od naučne zajednice da se upusti u borbu za tržište, da bude zanimljiva i zabavna, a da istovremeno očuva postulate naučnosti i objektivnosti. Zbog svega pomenutog, arheološka zajednica je pozvana da, možda više nego ikad pre, sagleda i promisli svoju ulogu u širem društvenom kontekstu.

U skladu sa postavljenim ciljevima, tematski okvir programa konferencije obuhvatiće sledeće teme:

 • Arheologija i identitet
  Kulturno nasleđe – zaštita i prezentacija
  Problemi zakonskog okvira arheološkog rada u Srbiji
  Arheologija i obrazovni sistem u Srbiji
  Arheologija i mediji
  Arheologija i turizam
  „Arheološka zajednica“ i komunikacija sa javnošću?
  Društveni aktivizam arheologa: potreba, utopija ili zabranjena zona?

Konferencija će biti održana 29. marta 2014. godine na Filozofskom fakultetu u svečanoj sali Dragoslav Srejović. Pozivaju se svi zainteresovani učesnici da apstrakt rada (do 500 reči) prijave najkasnije do 7. marta 2014. godine na e-mail adresu: zoricakuzmanovic@gmail.com